वात्रटिका

तो तिच्या वर चढला, म्हणून तुम्ही का हो त्याला नडला, शिडी त्याचीच, चढणारही तोच, तुम्हाला का हो लागली त्याची बोच ? त्याने तिची नाडी ओढली, तुम्हाला त्याची का हो पडली, चड्डी त्याचीच, ओढणार ही तोच, तुम्हाला का हो लागली त्याची बोच ? त्याने तिचे दोन्ही दाबले, तोंड तुमचे का हो आंबले, साईकल त्याची, ब्रेकही दाबणार तोच, तुम्हाला का हो लागली त्याची बोच ? त्याने तिला तेल लावून रगडली, तुमची तब्बेत का हो बिघडली, मानही त्याचीच, रगडणार ही तोच, तुम्हाला का हो लागली त्याची बोच ?...

मे 20, 2023 · 1 min · 126 words · शंतनू

Python Programming using Unicode

Code काहीनाही = None लिहा = print class सूर: def __init__(स्वतः, नाव): स्वतः.नाव = नाव स्वतः._वाहन = काहीनाही def माहिती(स्वतः): return {'नाव': स्वतः.नाव, 'वाहन': स्वतः.वाहन} @property def वाहन(स्वतः): return स्वतः._वाहन @वाहन.setter def वाहन(स्वतः, मूल्य): स्वतः._वाहन = मूल्य अनेक_सूर = [ सूर('पार्वती') सूर('गणपती'), सूर('शंकर'), सूर('कार्तिक') ] अनेक_सूर[0].वाहन = 'वाघ' अनेक_सूर[1].वाहन = 'मूषक' अनेक_सूर[2].वाहन = 'बैल' अनेक_सूर[3].वाहन = 'मोर' for एक_सूर in अनेक_सूर: लिहा(एक_सूर.नाव, '->', एक_सूर.वाहन) लिहा(एक_सूर.माहिती()) Output पार्वती -> वाघ {'नाव': 'पार्वती', 'वाहन': 'वाघ'} गणपती -> मूषक {'नाव': 'गणपती', 'वाहन': 'मूषक'} शंकर -> बैल {'नाव': 'शंकर', 'वाहन': 'बैल'} कार्तिक -> मोर {'नाव': 'कार्तिक', 'वाहन': 'मोर'}

जानेवारी 16, 2023 · 1 min · 94 words · शंतनू

Split Indic Words

Python Code import unicodedata def split_clusters(txt): """ Generate grapheme clusters for the Devanagari text.""" cluster = u'' end = False for char in txt: category = unicodedata.category(char) if (category == 'Lo' and end ) or category[0] == 'M': cluster = cluster + char else: if cluster: yield cluster cluster = char end = unicodedata.name(char).endswith(' SIGN VIRAMA') if cluster: yield cluster Go Code import ( "strings" "unicode" "golang.org/x/text/unicode/runenames" ) func splitClusters(txt string) (ret []string) { cluster := "" end := false for _, x := range txt { if (unicode....

जानेवारी 9, 2023 · 1 min · 150 words · शंतनू

'क' पासून...

केव्हातरी कोल्हापूरच्या कर्तव्यतत्पर केळकर काकांबद्दल काकांच्याच कचेरीतल्या केशवने काकूंसमोर कागाळी केली. काकू कावल्या. काकूंनी कपाटातून कात्री काढून काकांच्या कामाचे कोरे करकरीत कागद कचाकचा कापले. काकांचे कापलेले कागद केशवानेच कचऱ्यात कोंबून काकांच्याच किचनमध्ये ‘कजरारे-कजरारे’ कवितेवर कोळीनृत्य केले. काकूंनी कागद कापल्याचे कळताच काका कळवळले. काकांनीही कमालच केली. काकांनी काकूंचे काळे कुळकुळीत केस कात्रीने कराकरा कापले. काका काय करताहेत काकूंना कळेनाच! काकूंनी कर्कश्श किंचाळून कलकलाट केला. काका काकूंची कसली काळजी करणार! काकांना कामाची काळजी....

सप्टेंबर 20, 2014 · 1 min · 192 words · शंतनू